: Az Új Ifjúsági Szemle című folyóiratról – az ifjúságkutatás orgánumáról

Az Új Ifjúsági Szemle ifjúságelméleti folyóirat: a gyermekek és fiatalok élethelyzetének bemutatásával foglalkozó, az érdeklődő értelmiségieknek szóló időszaki kiadvány, amely támaszkodva a korábbi évtizedek hazai ls nemzetközi ifjúságkutatásaira is, a meglévő eredményeket kívánja közkinccsé tenni, népszerűsíteni, így jelenítve meg az ifjúsági diszciplína sokszínűségét. A folyóirat nevében idézi az egykori állampárti ifjúsági szervezet nyolcvanasévek-beli reformkorának és reformköreinek progresszív hagyományait (ez a folyóirat, az Ifjúsági Szemle volt akkor a kialakuló ifjúságkutatás máig elismert orgánuma).

Az ÚISZ olyan tanulmányokat közöl, amelyek tudományosan és szakmailag megalapozottak, ezt az igényt egyesítik a szerkesztők az olvasmányosság normáival. A lap az ifjúsági terület fő szegmenseit, irányultságát be kívánja bemutatni. Ennek érdekében a szerzők és a szerkesztők különböző szakmai és politikai irányultságúak, amely feltételezi az egymással szembeni toleranciát éppúgy, mint a különböző nézetek és vélemények elfogadásának és elismerésének lehetőségét is.

A lap öt rovatból áll:

Az ifjúsági közélet rovat célja bemutatni a gyerekek, fiatalok és közösségeik nyilvános, saját vagy más ifjúsági közösségek élethelyzetének javítása érdekében kifejtett tevékenységeit. Emellett foglalkozni kíván a gyerekek, fiatalok közéleti cselekvéseire hatást gyakorló kormányzati és nemkormányzati tevékenységek bemutatásával, elemzésével és értékelésével.

Az Ifjúság és társadalom rovat mint sajátos korosztályi csoport, az ifjúság és a strukturált csoportokból és környezetekből álló szocializációs közeg: a társadalom  kölcsönhatásait vizsgálja. A fiatalok mindennapi életben történő részvételének, a jóléti, képzési, valamint kulturális szolgáltatások igénybevételének, tájékozódásának és tájékoztatásának speciális igényeire-lehetőségeire keres választ. A rovat arra a kérdésre keres választ: alakítják-e, és ha igen, miként a mindenkori ifjú generációk a társadalmat? Hogyan és milyenné formálják a legfőbb közegek (iskola, munkahely, oktatás, tömegkommunikáció, helyi közösségek stb.) a fiatalokat? És mindezek alapján: milyen társadalom felé haladunk?

Az Ifjúság és környezet rovat célja a főváros, illetve vidék ifjúságának élethelyzetéről, szokásrendszeréről, azok hasonlóságairól, eltéréseiről hírt adni, s bemutatni egy-egy település, régió ifjúság érdekében kifejtett tevékenységét. A rovat foglalkozik továbbá a határon túli fiatalok, a kisebbségek speciális státuszukból adódó különbözőségeivel, illetve a nemzetközi – ifjúságot érintő – ügyekkel is.

Az Életmód-élethelyzet rovat talán a „változás és tartozás” szóösszetétellel jellemezhető legjobban, hiszen az önálló életkezdéssel kapcsolatos állandó változásról és a valahová tartozás szükségletéről szeretne néhány állóképet felvillantani.

A Kitekintés rovat recenziókat, elemző könyvismertetéseket, valamint az aktuális tematikához kapcsolódó ajánlókat közöl.

A Szemle szerzői között tiszteli többek közt Beke Pált, Bíró Endrét, Bodor Andrást, Diósi Pált, Domokos Tamást, Ferge Zsuzsát, Gábor Kálmánt, Komássy Ákost, Kucsera Tamást, Máder Miklóst, Murányi Istvánt, Nyitrai Imrét. A szerkesztő bizottság névsorát egyebek közt Gazsó Ferenc, Kozma Tamás és Hunyady György professzorok nevei fémjelzik.

Kiadja az Új Ifjúsági Szemle Alapítvány.

Beküldte Nagy Ádám, alapító szerkesztő (nagyadam@excenter.eu)

24
jún 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK