: Bemutatkozik a Gyermekkultúra Kutatócsoport

A Gyermekkultúra Kutatócsoport feladatának tekinti a gyermekkultúra témakörében egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók, gyakorló szakemberek összefogását, hogy az interdiszciplinaritás alapján, sokféle tudományterületen a szellemi és egyéb erőforrásokat egyesítse e terület fejlődése, a színvonalas oktatói-előadói tevékenység és a kutatómunka fejlesztése érdekében.

A kutatócsoport célja az egyetemes emberi kultúra részeként jelenlévő és a gyermekkor sajátosságaira épülő gyermekkultúra kutatása, és ezzel a gyermekek kulturális életének gazdagítása. Ebben követi azokat a haladó gondolatokat és gyakorlatokat, amelyek a felvilágosodástól kezdve a gyermeket valóban gyermeknek, nem pedig kis felnőttnek tekintik, és ennek megfelelően foglalkozik vele, felhasználva – többek közt – a gyermeklélektan, a gyermektanulmány, a reform- és alternatív pedagógiák eredményeit. A kutatócsoport tevékenysége nem korlátozódik egy vagy két speciális témára, hanem kiterjed számos tudományterületre, felhasználva különböző elméleti kereteket és módszereket. Sőt, a művészetek jelentős hatását is bekapcsolja a tevékenységébe. A kutatócsoport elsősorban a hazai kutatás eredményeinek kíván nyilvánosságot adni, valamint kutatási tevékenységével hozzájárulni a gyermekkultúra ismertségéhez és elismertségéhez.

A kutatócsoport alapvető tevékenységi formájának a tudományos műhelymunkát tekinti. Ennek jegyében nemzetközi és hazai konferenciák, szimpóziumok szervezése, konferenciákon való részvétel, honlap működtetése és kiadványok megjelentetése, közös pályázatok előkészítése is szerepel a kutatócsoport tevékenységi körében. Mindezek elősegítik a gyermekkultúrát kutatók számára a témában való elmélyülést, a jobb kutathatóságot, valamint a magasabb szintű oktatást. A kutatócsoport tagjai hangsúlyt helyeznek a téma iránt érdeklődő hallgatók, doktoranduszok kutatásba való bevonására, a tehetséggondozására.

A kutatócsoport tagjai egyetemi, főiskolai oktatók, kutatók és gyakorlati szakemberek. A kutatócsoporthoz egyéni döntésük alapján csatlakoztak, és abból indoklás nélkül egyszerű bejelentéssel kiléphetnek.

A kutatócsoport vezetője (elnöke): Dr. Bús Imre PhD főiskolai tanár, PTE IGYK, Tudományos titkára: Dr. Klein Ágnes PhD főiskolai docens, PTE IGYK

A kutatócsoport további tagjai közt a szekszárdi főiskolai karnak a témában érintett tanárai mellett más, a gyermekkultúra kutatásában, értelmezésében országosan közismert szakembereket is számon tart. Így többek közt feladatot vállalt: Dr. habil. Kéri Katalin PhD tanszékvezető egyetemi tanár, PTE BTK, Pécs, Dr. Kriston Vízi József játékkutató, etnográfus, múzeumigazgató, Dombóvári Helytörténeti Múzeum, Dombóvár, Dr. Tészabó Júlia PhD művelődéstörténész, egyetemi adjunktus, ELTE PPK, Budapest, Mgr. Orsovics Yvette ének-zene tanár, Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra, Kriston-Bordi Zsuzsanna tanító, közoktatási szakértő, tankönyvíró, szerkesztő, Dombóvár. A műhely nyitott.

A kutatócsoport 2011. szeptember 29-én alakult meg, és folyamatosan fejlődik. Felvesz tagjai közé olyan szakembereket, akik egyetértenek céljaival, feladataival és tevékenységeivel. A kutatócsoport létszámának növekedése, illetve csökkenése nem módosítja az alapító okiratot.

Működésének a PTE IGYK ad hátteret, infrastruktúrát, amely támogatja eszközállományával, hálózatával, pályázati és intézményi lehetőségeivel. Ugyanakkor a kutatócsoport kapcsolódik minden olyan hazai és külföldi felsőoktatási, kutató és más intézményhez, amely a kölcsönös előnyök alapján segíti működését.

A Gyermekkultúra Kutatócsoport nevének és célkitűzésének megfelelően a kultúra azon tárgyi, anyagi, szellemi javait és értékeit igyekszik kutatni, amelyek számot tarthatnak a gyermekek érdeklődésére, illetve nekik készülnek, vagy amelyeket ők készítenek, de mindenféleképpen az ő javukat, fejlődésüket és érdekeiket szolgálják. Az interdiszciplinaritás alapján ez magában foglalja a pedagógia, pszichológia, kulturális antropológia, művelődésszociológia, néprajz, játékkutatás, irodalom, zene- és képzőművészet, tárgykultúra, design, az épített terek kultúrája, tánc, dráma, bábjáték, mozgóképkultúra, területeit. A kutatócsoport elsősorban e témakörökben kíván kutatásokat folytatni, ezek eredményeit konferenciákon, publikációkban, honlapján közzétenni. Továbbá nyitott más tudományágakkal való együttműködésre, amelyek a fenti céloknak megfelelnek.

A kutatócsoport együttműködik hazai és nemzetközi hasonló témában kutató műhelyekkel, kutatócsoportokkal szakmai kapcsolatok kialakítása, közös projektek megvalósítása céljából.

A kutatócsoport elérhetőségei: Postacím: 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1., Telefon: 30/310-82-70, e-mail: bus.imre@gmail.com

A bamutatkozót szerkesztőségünkbe eljuttatta: Bus Imre, főiskolai tanár, Szekszárd (bus.imre@gmail.com)

20
júl 2012
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 hozzászólás
CÍMKÉK