A Neveléstudomány Oktatás – Kutatás – Innováció című online lap bemutatása

A NEVELÉSTUDOMÁNY, Oktatás – Kutatás – Innováció című online megjelenő folyóirat 2013-ban alapított. Kiadója az ELTE Pedagógiai és Pszichológia Kar. Gondozója a Kar Neveléstudományi Intézete.
Szerkezetét tekintve a folyóiratnak két nagyobb rovata van. A Tanulmányok rovat három alrovatot tartalmaz: a Kitekintés alrovat a nemzetközi térben megjelenő idegen nyelvű írásokat, illetve egy téma nemzetközi tudományos helyzetét bemutató tanulmányokat közöl. A Fókusz alrovat tematikusan gondozott, egy-egy, a neveléstudomány szempontjából érdeklődésre számot tartó téma új kutatási eredményeit közli, esetenként felkért szerzőktől/vendég szerkesztővel. A Körkép alrovat olyan szerzőket vár, akik új tudományos kutatási eredményeik közlésére vállalkoznak. A lap ezzel is törekszik biztosítani a tudomány szabad áramlását. A benyújtott Tanulmányok elbírálása mindkét irányban anonim szakmai bírálattal/lektorálással (peer review) történik. A Szemle rovat öt alrovatot tartalmaz: az Aktuális olvasnivaló alrovat a magyar és a külföldi szakirodalom újabb kiadványairól közöl ismertetést, a Kulcskérdések alrovat egy témához tartozó szakirodalmak kritikáit, az Újra olvasva alrovat a régebben megjelent szakirodalmak mai olvasatát, a Nézőpontok alrovat egy kiadványról több szerző véleményét publikálja. A Szemle rovatban lehetőség van Lapszemlére is.
A folyóiratban megjelenő cikkeket széles szerzői körből, a neveléstudományok és a társ- és rokontudományok magyarországi és külföldi kutatóitól és a nevelés tudományos és minőségi művelését fontosnak tartó pedagógusoktól, oktatóktól, fejlesztőktől várjuk. A folyóirat lapszámai angol tartalomjegyzékkel, tartalmi összefoglalókkal és szerzői bemutatkozásokkal jelennek meg.
A folyóirat megjelent számai teljes terjedelmükben itt olvashatók: a www.nevelestudomany.elte.hu
Felelős szerkesztő: VÁMOS ÁGNES egyetemi tanár (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet; Budapest). Rovatgondozó szerkesztők: GOLNHOFER ERZSÉBET címzetes egyetemi tanár, KÁLMÁN ORSOLYA adjunktus, LÉNÁRD SÁNDOR habilitált egyetemi docens, SERESNÉ BUSI ETELKA adjunktus, SZABOLCS ÉVA egyetemi tanár, SZIVÁK JUDIT habilitált egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet; Budapest), KRAICINÉ SZOKOLY MÁRIA címzetes egyetemi docens (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felnőttképzés-kutatás és Tudásmenedzsment Intézet; Budapest). Szerkesztőségi titkár: CSÁNYI KINGA (Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Neveléstudományi Intézet; Budapest).
Szerkesztőbizottság: BENEDEK ANDRÁS egyetemi tanár (Budapesti Műszaki Egyetem), KÉRI KATALIN egyetemi tanár (Pécsi Tudományegyetem), MÁTRAI ZSUZSA professzor emeritus (ELTE PPK), PUSZTAI GABRIELLA egyetemi tanár (Debreceni Egyetem), TÓTH PÉTER egyetemi tanár (Óbudai Egyetem), VIDÁKOVICH TIBOR egyetemi tanár (Szegedi Tudományegyetem). A szerkesztőbizottság elnöke: LÉNÁRD SÁNDOR habilitált egyetemi docens (ELTE PPK).
ISSN: 2063-9546 (online).
A folyóirat eredeti, saját, másutt még nem publikált, illetve más folyóiratnál, kiadványnál elbírálás alatt nem álló, közlésre be nem nyújtott kéziratok közlésére vállalkozik. A cikkek benyújtásával és közzétételével kapcsolatos részletes információért keresse fel a honlapot!  Itt található a szerző nyilatkozat, amelynek visszaküldésével a kéziratának benyújtásakor a szerző(k) a lap irányelveit automatikusan elfogadja. A Kiadó a szerzőknek a benyújtott kéziratok elbírálásáért, illetve elfogadás esetén történő közléséért díjat nem számít fel.
A folyóirat a szerzők számára időbeli korlátozás nélkül és díjmentesen engedélyezi, hogy kézirataiknak a szerkesztőség által elfogadott, akár a bírálói javításokat is tartalmazó, de nem végleges változatait (ún. pre-print verzióit) közzé tegyék (e-mailen a szerző vagy intézménye honlapján, illetve a szerző intézményének, egyetemének zárt vagy korlátozás nélkül elérhető repozitóriumában, illetőleg egyéb non-profit szervereken). Amikor a szerző ily módon terjeszti művét, figyelmeztetnie kell olvasóit, hogy a szóban forgó kézirat nem a mű végső, kiadott változata, s hogy a végső változat megjelenése a Neveléstudomány folyóiratban várható. Ha a cikk végső változata már megjelent, akkor engedélyezett a szerzőnek a post-print változat használata; ebben az esetben meg kell adnia a Neveléstudomány folyóiratban való megjelenés pontos helyét, adatait is. A szerző a közlemény szerzői jogait megtartja, esetleges másodközlés esetén azonban a cikk első megjelenésének bibliográfiai adatait is közölnie kell.
A periodika Open Access (Gold). A dokumentumok elektronikus formában szabadon elmenthetők, másolhatók; változtatások nélkül, a forrásra való hivatkozással használhatók. Az alkalmazás kereskedelmi célokat nem szolgálhat. Bármilyen terjesztési és felhasználási forma esetében az 1999. évi LXXVI. szerzői jogról szóló törvény és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok az irányadók. Elektronikus változatára a CC BY-NC-ND (Creative Commons – Attribution-NonCommercial-NoDerivatives) licenc feltételei érvényesek.