KOLIBRI Színház – Színház-pedagógiai programok

Az előadásokhoz kapcsolódó foglalkozások célja, hogy a nézők az előadások után együtt beszélgetve, játszva dolgozzák fel a színházi élményt. A dráma és a színház eszközeit kínálják véleményük, problémáik megfogalmazásához, remélve, hogy a játék valódi közösségi élménnyé teszi a színházlátogatást. A programokat képzett színházpedagógusok tervezik és vezetik a színház művészeinek közreműködésével. A foglalkozásokon előzetes egyeztetés alapján vehetnek részt a csoportok, osztályok. A regisztrációra a színházjegy vásárlásakor van lehetőség.  

A foglalkozásokat meghatározott korosztályoknak, évfolyamoknak tervezik és ajánlják. osztályoknak, vagy egymást ismerő közösségeknek tervezik, minimális csoportlétszám 15 fő, maximális létszám 50 fő.

(tovább…)

11
nov 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Miről ír az Eruditio-Educatio?

9. évfolyamát jegyzi a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karának tudományos folyóirata. A lapot széleskörű összetételű szerkesztőbizottság és lektori gárda jegyzi (köztük a szakma hazai és felvidéki jelesei). A szerzői kör is széles, valójában közép-európai műhely áll a lap mögött, lengyelországi szerzőtől is olvashatunk írást. Liszka József az idehaza is jól ismert folklorista a főszerkesztő.

(tovább…)

10
nov 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Határtalan oktatáskutatás

Tanulmánykötetet adtak ki tanítványai a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. A szerzők az oktatáskutatás legfiatalabb nemzedékének képviselői, a „debreceni iskola” tagjai: Bacskai Katinka, Barta Szilvia, Bicsák Zsanett Ágnes, Bordás Andrea, Ceglédi Tímea, Dankó-Herczegh Judit, Dusa Ágnes Réka, Fintor Gábor János, Homoki Andrea, Kardos Katalin, Kovács Klára, Madarász Tibor, Máté Krisztina, Morvai Laura, Nagy Péter Kristóf, Nagy Zoltán, Németh Nóra Veronika, Oszlánczi Tímea, Pataki Gyöngyvér, Stark Gabriella Mária, Szabó Anita Éva, Szőcs Andor, Szűcs Tímea.

Az érdekes kötet bemutatására visszatérünk. Ezúttal az a tisztünk, hogy köszöntsük születésnapján a jeles oktatásszociológust megannyi tanítvány mesterét, fontos kutatások vezetőjét, kötetek, tankönyvek szerzőjét, a tudományos közösség egyik lelkes szervezőjét.

Beküldte Trencsényi László rovatvezető, trencsenyi.laszlo@ppk.elte.hu

16
máj 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Gyermeknevelés – A Tanító- és Óvóképző kar elektronikus szakfolyóirata

Nemzetközi tendencia, hogy a kisgyermekkori nevelés kérdései a társadalmi érdeklődés középpontjába kerültek, mindezt megerősítik a legújabb szaktudományos kutatások eredményei is. A hazai oktatáspolitika képviselői is növekvő figyelemmel fordulnak a kora gyermekkori nevelés és ellátás kérdésköre felé. A fokozott érdeklődés hátterében rövid távon az egyenlőtlen egyéni életkezdési esélyek kiegyensúlyozási szándékának gyorsítása áll, távlati célkitűzésként pedig – bármilyen meglepő – mindenütt a gazdasági versenyképesség fokozására törekvés, a foglalkoztatási mutatók javítása jelenik meg, felismerve a kora gyermekkori nevelés ebben betöltött stratégiai szerepét. E felismerések nyomán az oktatásügyi szakértők számos tennivalót fogalmaznak meg a korai fejlesztés és a kora gyermekkori nevelés fejlesztése terén. A hazai oktatáspolitika – támaszkodva az Európai Unió és az OECD országaiban érvényesülő trendekre – kormányzatokon átívelő oktatásfejlesztési programként tartja számon a korai fejlesztés és az iskolai kezdő szakasz megerősítését. Ez a törekvés azon a felismerésen alapul, hogy mind a gyermek individuális fejlődésében, mind a társadalmi esélyek egyenlőtlenségeinek kialakulásában, továbbá a tanuláshoz való viszony alakulásában is rendkívül jelentős, bizonyos tekintetben döntő periódus a 0-6, illetve a 6-12 éves életkor. Ezért hangsúlyos a kora gyermekkori fejlesztés komplex, interdiszciplináris szemléletű tanulmányozása.

Ezen célok és alapelvek szellemében jött létre a Gyermeknevelés címmel megjelenő on-line tudományos folyóirat. A folyóirat kiadására az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a közel másfél évszázados múltat vállaló Tanító- és Óvóképző Kar vállalkozik, arra törekedve, hogy a téma legavatottabb szakértőitől kérjen írásokat. A nemzetközi összetételű szerkesztő bizottság és a szerkesztők garanciát jelentenek a majdani színvonalas megjelenésre. Tartalmukat tekintve olyan, a tudományos kritériumoknak megfelelő írásokat kívánunk közölni, amelyek releváns választ keresnek a kisgyermekkori nevelés olyan problémáira, mint a családi nevelés lehetőségei és kihívásai a megváltozott társadalmi környezetben, a család és az intézményes nevelés kapcsolata, a veszélyeztetett és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók speciális nevelési szükségletei. Fontosnak tartjuk a család-bölcsőde-óvoda-iskola átmenet sikeres megoldási módjainak megismertetését, a gyermeknevelés nemzetközi és hazai eredményeiben való tájékozódást, új elméleti megközelítések és empirikus eredmények bemutatását a korai gyermeknevelés témakörében. Különösen fontosnak tartjuk a 6-12 éves tanulók hatékonyabb, tevékenység- és élményközpontú oktatására vonatkozó írások közlését.

Folyóiratunk deklarált szándéka az elméleti jellegű írásokkal azonos arányban módszertani jellegű, a gyakorlati felhasználást is lehetővé tevő publikációk közzététele. Várunk tehát a 0-12 éves korosztály gondozásával, nevelésével és oktatásával kapcsolatos, tudományosan megalapozott módszertani és tantárgypedagógiai írásokat, melyek a mindennapi nevelői és oktatói gyakorlatot segíthetik, új nézőpontokat vagy vitatott témákat vetnek fel és a szabad, kritikai gondolkodást serkentik az olvasóban. További célunk könyvszemle, recenzió és kitekintés útján az aktuális szakirodalmi tájékozódás segítése. E célkitűzések jegyében várjuk a témával kapcsolatos írásokat, tanulmányokat. Ezúton ajánlom minden kedves érdeklődő figyelmébe újonnan alapított folyóiratunkat.

A változatos tartalmú első szám után a közeli napokban megjelenő második tárgya a művészetpedagógia.

Beküldte Mikonya György, a szerkesztő bizottság elnöke. mikonya.gyorgy@tok.elte.hu

 

27
jan 2014
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Ötéves az Anyanyelv-pedagógia folyóirat

Az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2013-ban ünnepli indulásának 5. évfordulóját. A világhálón évente 4 alkalommal megjelenő folyóiratot a Magyar Nyelvtudományi Társaság Magyartanári Tagozata gondozza a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport, valamint az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán működő Szakmódszertani Központ szakmai támogatásával.

(tovább…)

15
nov 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Új szakfolyóirat a neten, a Romológia

A Pécsi Tudományegyetem Romológia és Nevelésszociológia Tanszéke a  Wlislocki Henrik Szakkollégiummal és a PTE Romológiai Kutatóközpontjával közösen új tudományos folyóiratot indít Romológia címmel. A folyóirat elsősorban a szakkollégium hallgatóinak nyújt lehetőséget arra, hogy tudományos eredményeiket közzétehessék; a Romológiai Kutatóintézetben együttműködő kutatóknak biztosít megjelenési terepet, vitafelületet. A szerkesztőség célja, hogy a hazai romológiai kutatóműhelyek, szakemberek között párbeszédet indítson, kapcsolatot generáljanak és tartson fenn a folyóirat által is.

(tovább…)

31
okt 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A Tímár-módszer legutóbbi 20 éve – a Csillagszeműek avagy a Tánc-anyanyelvünk / A táncnyelv mint anyanyelv

„Alapvető emberi jog, hogy minden gyermek megtanulhassa édesanyjának beszédnyelvét. Ugyanez a jog a játék és a tánc esetében is meg kell illesse gyermekeinket.” – olvashatjuk a Timár-módszer megalkotójának, Timár Sándor Néptáncnyelven c. könyvének első sorait.

(tovább…)

24
okt 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

11. Staféta-tábor Győrben

11. alkalommal került sor a Magyar Pedagógiai Társaság Staféta-táborára. Ezúttal Győrben a NYME Apáczai Kara gondos házigazdasága mellett. A hagyományosan június utolsó hétvégéjén sorra kerülő szakmai találkozók célja, tartalma és formája a különböző pedagógus-nemzedékek és a különböző pedagógiai szakmák képviselőinek kötetlen eszmecseréje.

(tovább…)

25
júl 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

A Gondolat Kiadó – a neveléstudomány szolgálatában

A Gondolat Kiadó kínálatának jelentős részét teszik ki pedagógiai témájú kiadványok. Ez évente 15-20 cím megjelenését jelenti. A kötetek a pedagógia témakörén belül igen széles kínálatot fednek le, az általános pedagógián túl módszertannal, neveléstörténettel, múzeumpedagógiával foglalkozó kiadványok is megjelennek.

(tovább…)

03
jún 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK

Bemutatkozik az IFA

Az Iskolafejlesztési Alapítványt 1990-ben alapították pedagógiai kutatók azzal a céllal, hogy hazai keretek között terjesszék és népszerűsítsék az alternatív, humanisztikus pedagógiai módszereket, ebben a témában kutatásokat végezzenek és gyakorlati megvalósulásukat is segítsék. Humanisztikusnak tekintenek minden olyan pedagógiai és oktatási erőfeszítést, mely az érdekelteknek az érdekeltek részvételével kíván segíteni. Fejlesztési munkáik a fejlődés segítésére irányulnak, más aspektusból közelítve: az a helyi kezdeményezéseket karoljuk fel, és egyben serkentik is azokat a pedagógiai kínálat bővítésével.

(tovább…)

03
ápr 2013
SZERZŐ
HOZZÁSZÓLÁSOK 0 comment
CÍMKÉK